Köpvillkor

Våra villkor vid försäljning är i korthet följande:

Genom att handla hos oss ger du oss rätt att spara dina uppgifter , som är :

Namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer

Dessa uppgifter används endast för att kunna sända dig dina varor och kommunicera med dig angående dina order och inköp.

Alla priser inkluderar moms för kunder från Sverige/ EU.
Vi levererar på postorder över hela Skandinavien mot faktura, Post Förskott, kortbetalning, delbetalning genom Collector bank (nya kunder kan förskottsbetala fakturan för att slippa PF avgiften) dock krävs fullständiga uppgifter inklusive personnummer. Alla order över 500kr går som postpaket, för att försändelsen ska kunna spåras och vara försäkrad.  Nya kunder får automatiskt betala mot PF (70kr avgift) om de inte väljer någon annan av våra andra betalalternativ.  Vid förskottsfaktura gäller följande, vi mailar proforma faktura som kunden betalar och mailar tillbaka ett kvittot så att vi får snabbare hantering.   
OBS! Orderbekräftelsen du får direkt efter order är INTE proforma faktura, så vänta med betalning tills vi sänder proforma faktura!!!!

Vår adress:
HAB/AWAR Engineering AB
Värnamovägen 23
34151 Värnamo

Bankgiro 5682-4600
10 dagars kredit till våra återkommande kunder.
Vid utlandsbetalning vårt  IBAN konto nr: SE13 9500 0099 6018 1896 9386 Swift kod: NDEASESS

Detta innebär snabba leveranser låga kostnader för dig som kund, om du ser till att betalningen kommer in i rätt tid (normalt max en vecka efter leverans). OBS 10 dagar att betala fakturan på, vi vinner inget på att skicka utan postförskott, du som kund vinner snabbare leverans, mindre kostnad.

Normal leveranstid är inom en vecka, men beroende på orderingång och tid det tar för oss att få leverans från våra leverantörer så kan det ta längre tid. Vi strävar dock efter att ha så snabba leveranser som möjligt, oftast samma dag eller dagen efter beställning.
För ej utlösta försändelser debiteras verklig frakt plus 250:-
Tills full betalning erlagts behåller HAB Electronics AB äganderätten till varorna.
Vid eventuell tvist har vi som policy att följa ARN.s beslut.
Vid omotiverad reklamation (dvs reklamation av en felfri vara) debiteras verkliga omkostnader plus 250:-
Du måste vara minst 18 år för att få handla från oss, eller ha målsmans tillstånd att handla.
Vid retur av vara vill vi att du använder returformuläret eller motsvarande enligt vad som står om returer under Kundservice. Om den krävda informationen inte medföljer inskickad retur returneras denna till dig och verklig frakt debiteras.
Reservation för felskrivning av pris och liknande. 

REKLAMATIONER OCH ÅNGERRÄTT

Öppet köp och Byten:

Du har full bytes- och returrätt (ångerrätt) i 14 dagar efter det att du mottagit varan om du inte är nöjd med din vara. För att få lämna tillbaka en produkt måste den vara oanvänd (omonterad). Du ansvarar för varan tills dess att vi mottagit den. Du står för faktiska fraktkostnaderna både tur & retur beroende på varans storlek och tyngd kommer beloppet att variera som debiteras dig när returen registreras. När vi registrerat returen meddelar vi dig via mail och en återbetalning eller eventuell justering på fakturan.

Reklamation:

Stämmer din vara inte överens med beskrivningen, är den trasig eller är du på annat sätt missnöjd med ditt köp? Kontakta oss så kommer vi överens gemensamt om hur vi ska lösa det hela. Det är väldigt viktigt för oss att du känner dig nöjd med dina köpta varor.


I helhet:
1. Tillämplighet

Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till konsument av nya varor huvudsakligen för enskilt bruk och enligt vid leveransen gällande specifikationer.

Konsumentköplagen, KKL (SFS 1900:932) innehåller utförliga, i allmänhet tvingande regler om konsumenters och säljares rättigheter och skyldigheter. Följande bestämmelser anknyter till och kompletteras av konsumentköplagen.

2. Avlämnande och risken för varan

Om inte annat avtalats ska konsumenten hämta varan hos säljaren. Om säljaren ska leverera varan till konsumenten ska konsumenten svara för fraktkostnaden, såvida annat inte överenskommits. Konsumenten ska därvid ta emot varan på avtalad tid och plats.

Om konsumenten inte hämtar varan enligt överenskommelsen eller, vid leverans till honom, inte tar emot varan på avtalad tid, ska han ersätta säljarens tilläggskostnader, så länge inte försummelsen är ursäktlig.

Risken på varan övergår på konsumenten när varan överlämnats.

3. Undersökning av varan vid mottagandet

Konsumenten har i eget intresse vid mottagandet eller snarast därefter undersöka om varan eller förpackningen har synliga skador och utan dröjsmål anmäla eventuell sådan skada till säljaren.

Konsumenten bör också inom skälig tid, efter det att han mottagit varan, pröva om den fungerar tillfredsställande.

4. Fel

Frågan om varan är felaktig regleras utförligt i 16§ - 21§ KKL.

Säljaren svarar för att varan är felfri när den avlämnas. Säljaren svarar inte för försämring (bristfällighet) som uppkommit därefter t.ex. genom förslitning av förbrukningsdetalj, försummad eller felaktig skötsel, att varan använts till annat än den är avsedd för, att olämpliga åtgärder eller obehöriga ingrepp vidtagits, att bruks- eller monteringsanvisning inte följts eller att felaktig montering av annan än säljaren utförts.

5. Reklamation

Om konsumenten vill åberopa att varan är felaktig ska han underrätta säljaren eller av säljaren anvisad verkstad om felet. Det är angeläget att reklamationen sker tidigt. Reklamerar inte inom skälig tid efter det att han märkt felet eller bort märka felet får han inte åberopa felet. Skälig tid är normalt 14 dagar, om det inte finns giltig ursäkt för längre tid.

Reklamerar konsumenten inte inom två år efter det att han tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, såvida inte säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder eller felet är sådant som avses i 18 § KKL.

Konsumenten ska kunna visa att varan är köpt hos säljaren och när köpet ägde rum, lämpligen genom köpehandling eller kvitto.

Om konsumenten gör en omotiverad reklamation får säljaren ta ut ersättning för arbete och kostnader som föranletts därav.

6. Avhjälpande av fel

Säljaren åtar sig att avhjälpa sådant fel i varan som han ansvarar för, om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för honom. Avhjälpande ska ske inom skälig tid efter reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för konsumenten. Säljaren får avgöra om han vill avhjälpa felet via reparation eller omleverans.

7. Konsumentens medverkan vi avhjälpande av fel

Konsumenten är vid avhjälpande av fel skyldig att i skälig omfattning lämna erforderlig medverkan, t.ex. att lämna in varan till verkstad och att efter reparationen hämta varan eller vid reparation i bostaden hålla varan tillgänglig på överenskommen tid.

Om särskilda kostnader, t ex nödvändiga resor, uppstått för konsumenten vid denna medverkan, är säljaren ersättningsskyldig för dessa. Konsumenten är dock skyldig att begränsa kostnaderna.

8. Andra påföljder vid fel

Om avhjälpande inte sker inom skälig tid efter reklamation får konsumenten kräva sådant avdrag på priset som svarar mot felet eller vid fel av väsentlig betydelse för honom häva köpet. Säljaren kan vara skyldig att betala skadestånd enligt punkt 10 nedan.

Konsumenten får hålla inne så mycket av betalningen som fodras för att ge honom säkerhet för hans krav på grund av felet.

9. Påföljder och reklamation vid säljarens dröjsmål

Om varan inte avlämnats eller avlämnats för sent och detta inte beror på konsumenten, kan han under de förutsättningar som anges i 11 – 13§ i KKL hålla inne betalningen och antingen kräva avlämnande eller häva köpet. 

Konsumenten kan också kräva skadestånd enligt punkt 10 nedan.

Om varan avlämnats för sent får konsumenten inte häva köpet eller kräva skadestånd om han inte så snart som möjligt, normalt inom 14 dagar, efter det att han fick kännedom om avlämnandet meddelar säljaren att han vill åberopa dröjsmålet.

10. Konsumentens rätt till skadestånd.

Konsumenten har under i KKL angivna förutsättningar rätt till ersättning för skada, t.ex. utgifter och förluster, som åsamkats honom på grund av att varan är felaktig eller genom säljarens dröjsmål. Skadeståndet omfattar dock inte ersättning för förlust i näringsverksamhet. Konsumenten är skyldig att vidtaga skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

11. Betalning

Om inte annat följer av avtalet är konsumenten skyldig att betala kontant vid den tidpunkt då varan är tillgänglig för honom. 

Betalar inte konsumenten i rätt tid och beror inte detta på säljaren, kan säljaren hålla inne varan och antingen kräva betalning eller häva köpet enligt 40 § KKL angivna förutsättningar. Om säljaren häver köpet får han dessutom kräva skadestånd enligt punkt 13 nedan. 

För betalningspåminnelse utgår särskild avgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

12. Konsumentens avbeställningsrätt

Intill dess att varan avlämnats har konsumenten rätt av avbeställa den mot ersättning till säljaren enligt punkt 13.

13. Säljarens rätt till skadestånd

Om säljaren häver köpet eller konsumenten avbeställer varan har säljaren rätt till ersättning för sina kostnader och förluster i överensstämmelse med 41 § KKL. Säljaren är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. 

14. Hävning och omlevereans

Om köpet hävs eller omleverans sker, ska konsumenten överlämna varan i väsentligt oförändrat skick. Vid hävning ska säljaren lämna tillbaka vad konsumenten betalt jämte ränta enligt räntelagen. Utförliga regler om hävning och omleverans finns i 41 – 45 § KKL.

15. Tvist

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser ska parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Tvisten kan också prövas av tingsrätt.